motive

Vývoj projektu

 • Dokončení mimoúrovňového křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy č. I/67 ul. Bohumínská v Koukolné
 • Slavnostní otevření cyklotrasy pro veřejnost – 12. 5. 2012
 • Realizace výstavy „Cyklistika na Těšínsku“ ve výstavní síni Muzea Těšínska v Karviné – 26. 4. 2012 – 16. 9. 2012
 • Realizace výběrového řízení na dodávku propagačních materiálů a billboardu 03-05/2011
 • Realizace výběrového řízení na dodavatele map a brožur 10-11/2011
 • Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací – 1. 4. 2011
 • Předání staveniště zhotoviteli stavebních prací – 1. 4. 2011 a následné započetí stavebních prací
 • Uzavření smlouvy se zhotovitelem propagačních matriálů – 4. 5. 2011
 • Podepsání dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci mezi partnery projektu, na základě kterého byl vytvořen monitorovací výbor projektu, jehož úkolem je dohled nad projektem a kontrola dodržování projektových záměrů - 24. 5. 2011
 • Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací - 7/2010
 • Příprava a zhotovení turistických informačních materiálů (mapy, leták, webové stránky, informační tabule, tématické odznaky, záznamníky, razítka)
 • Schválení poskytnutí dotace na dofinancování projektu z KÚ MSK zastupitelstvem MSK dne 22. 9. 2010
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu - 14. 9. 2010
 • Vydání certifikátu autorizovaného inspektora - stavební povolení 30.6.2010
 • Projekt byl na zasedání Monitorovacího výboru v Opoli (27. - 28. 4. 2010) doporučen k financování z ERDF
 • Podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - PR - 18. 11. 2009
 • Vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci - 17.11.2009
 • Dohoda o spolupráci na projektu mezi městem Racibórz, obcí Krzyzanowice a Svazkem měst a obcí okresu Karviná - 3.11.2009