motive

Projekt Trasa rowerowa nr. II.

Projekt „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra“

Związek Miast i Gmin powiatu Karvina, miasto Racibórz i gmina Krzyżanowice pozyskały dotację na dalszą modernizację infrastruktury turystycznej w naszym regionie ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Projekt jest kontynuacją realizowanego projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz –Krzyżanowice – Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra", w ramach którego łącznie wybudowano 52 km ścieżek rowerowych i tras rowerowych.

Nowy projekt poprawi infrastrukturę, która nawiązuje do głównej trasy turystycznej oraz poprawi bezpieczeństwo na trasie przejazdu rowerzystom z okolicznych miast, zarówno na czeskiej jak i na polskiej stronie. Do projektu zaproszone zostały gminy Albrechtice, Bohumín, Dolní Lutyně, Orlova i Těrlicko.

W ramach projektu w gminie Albrechtice planowana jest odnowa tablic informacyjnych, uzupełnienie, odnowa i modernizacja znaków drogowych.

W Bohumíně odnowione zostaną tablice na wjeździe do Republiki Czeskiej, zmodernizowane zostaną tablice informacyjne (mapy), wyznaczone zostaną trasy rowerowe i odnowione zostanie oznakowanie tras rowerowych.

W Dolní Lutyně planowane jest przeniesienie znaków drogowych.

W Orlové będą nowe tablice informacyjne i jedna wiata odpoczynkowa

Najważniejszą częścią inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego połączenie pomiędzy miastami Havířov i Těrlicko poprzez budowę nowej ścieżki rowerowej. W ramach projektu w gminie Těrlicko powstanie nowa ścieżka rowerowa i wiaty odpoczynkowe, tablice informacyjne z mapami oraz przeniesione zostaną znaki drogowe.

Projekt miasta Racibórz obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę i budowę głównego ciągu pieszo – jezdnego, ciągów pieszo – rowerowych oraz budowę placyków, budowę wiaty rowerowej i przebudowę kuchni letniej na terenie Cempingu.

Projekt gminy Krzyżanowice obejmuje wybudowanie kuchni letniej z wiatą na rowery wraz z pomieszczeniem socjalnym i punktem informacji dla turystów oraz wybudowanie toalet z prysznicami.

Mapę obrazującą cały projekt można obejrzeć tutaj.
Mapę obrazującą czeską część projektu można obejrzeć tutaj.

Projekt powinien zostać zakończony do czerwca 2015.

Finansowanie

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, oś priorytetowa 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki obszar wsparcia 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki

Szacowany koszt projektu po stronie czeskiej wynosi około 140 tysięcy EUR.

Struktura finansowania projektu jest następując:

  • 85% z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP (EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
  • 5% z budżetu państwa Republiki Czeskiej
  • 10% z budżetów gmin

Imprezy towarzyszące

Uzupełnienie projektu będą dwa specjalne wydarzenia, które powinny odbyć się w czerwcu 2015.

Oficjalne otwarcie ścieżek rowerowych po stronie czeskiej powiązane zostanie z przejazdem wzdłuż terlickiej zapory w kierunku Albrechtice i Karviny. Częścią całodziennej akcji będą działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu dla dzieci w wieku szkolnym z gmin partnerskich.

Po nowo wyznaczonych ścieżkach rowerowych w gminach Albrechtice i Těrlicko będzie realizowane sportowe wydarzenie Albrechtičky hobby triathlon dla amatorów.

Kolejne imprezy organizowane będą w Polsce w Raciborzu i Krzyżanowicach.

Strony internetowe

Partnerzy projektu

Związek Miast i Gmin powiatu Karvina (www.smook.cz)
Miasto Racibórz (www.raciborz.pl)
Gmina Krzyżanowice (www.krzyzanowice.pl)